Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY CLICK MUSIC

Obchodní podmínky pro prodávající – str. 1-11
Obchodní podmínky pro uživatele – str. 11 - 20

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODÁVAJÍCÍ NA CLICKMUSIC

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky FULL MOON AGENCY s.r.o., se sídlem Praha 2, Mánesova 1645/87 , IČ: 247 12 213, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168070 (dále jen „zprostředkovatel“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající při poskytování služby ClickMusic prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.clickmusic.cz, spravované zprostředkovatelem (dále jen „ Webová stránka“), při využívání Webové stránky a další související právní vztahy.

1.2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou součástí každé smlouvy, související se službou ClickMusic, uzavřené mezi prodávajícím a zprostředkovatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Prodávající odesláním žádosti o registraci potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami pro zákazníky služby ClickMusic (dále „ zákaznické obchodní podmínky“), které upravují některé části smluvního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem, souhlasí s nimi a bude se jimi ve vztahu se zákazníkem řídit. Zprostředkovatel je oprávněn zákaznické obchodní podmínky kdykoliv měnit doplňovat. Změna (doplnění) je účinná dnem uveřejnění na Webové stránce. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění zákaznických obchodních podmínek nejsou změnou dotčena. Prodávající je povinen seznámit se s aktuálním zněním zákaznických obchodních podmínek vždy předtím, než umístí Dílo na Webovou stránku. Prodávající je z důvodu změny (doplnění) zákaznických obchodních podmínek oprávněn písemně vypovědět Smlouvu o poskytnutí Služby, a to do 1 měsíce ode dne účinnosti změny (doplnění).

1.4. Zprostředkovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv měnit či doplňovat. Změna (doplnění) je účinná dnem uveřejnění na Webové stránce. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění těchto obchodních podmínek nejsou změnou dotčena. Prodávající je povinen seznámit se s aktuálním zněním těchto obchodních podmínek vždy předtím, než umístí Dílo na Webovou stránku. Prodávající je z důvodu změny (doplnění) těchto obchodních podmínek oprávněn písemně vypovědět Smlouvu o poskytnutí Služby, a to do 1 měsíce ode dne účinnosti změny (doplnění).

2. VÝKLAD DALŠÍCH POJMŮ

Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující významy :

Služba = služba ClickMusic, spočívající v poskytnutí prostoru na Webové stránce prodávajícímu za účelem prodeje (umožnění stažení) hudebního nebo jiného Díla, nabízeného prodávajícím zákazníkům pro jejich osobní potřebu, nikoliv za účelem dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu, a ve zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu mezi prodávajícím a zákazníkem o poskytnutí služby stažení rozmnoženiny Díla.

Prodávající = autor nebo jiný nositel autorských a s nimi souvisejících práv k dílu, uvedený u příslušného Díla na Webové stránce. Je-li prodávajícím fyzická osoba, musí být starší 18 let a nacházet se v době uzavření kterékoliv ze smluv upravovaných těmito obchodními podmínkami na území České republiky. Je-li prodávajícím právnická osoba, musí mít sídlo na území České nebo Slovenské republiky.

Zákazník = fyzická osoba starší 16 let, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, případně po zvláštní písemné dohodě se zprostředkovatelem a za zvlášť písemně dohodnutých podmínek i jiná osoba. Související služba = další služba, která souvisí se službou ClickMusic a kterou může zprostředkovatel dle svého uvážení poskytovat zákazníkům (například archivace Děl stažených zákazníkem), nebo služba, kterou může zprostředkovatel poskytovat prodávajícímu po dohodě s ním; práva a povinnosti zprostředkovatele a prodávajícího se při poskytování Související služby řídí rovněž těmito obchodními podmínkami.

Dílo = zvukový záznam hudebního, hudebně-dramatického, slovesného nebo jiného zvukem vyjádřeného Díla, jehož rozmnoženina byla prodávajícím (příp. z podnětu prodávajícího zprostředkovatelem) umístěna na Webovou stránku za účelem poskytnutí zákazníkům. Dílem se rozumí také soubor více děl, která nejsou poskytována samostatně – např. hudební album. Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se dílem také jiný předmět chráněný autorským a s ním souvisejícím právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož rozmnoženina byla prodávajícím (příp. z podnětu prodávajícího zprostředkovatelem) umístěna na Webovou stránku za účelem poskytnutí zákazníkům; tyto jiné předměty chráněné autorským právem dále samostatně jen jako „Nehudební díla“.

Smlouva o poskytnutí Služby = smlouva mezi prodávajícím a zprostředkovatelem, na jejímž základě poskytne zprostředkovatel prodávajícímu na Webové stránce prostor k nabízení Díla a tím zprostředkuje prodávajícímu možnost uzavřít se zákazníkem Smlouvu o stažení díla, a prodávající se zaváže umístit na Webové stránce Dílo a zprostředkovateli za jeho plnění zaplatit. Smlouva je uzavírána s použitím komunikačních prostředků na dálku a řídí se ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), případně za podmínek ust. § 262 odst. 4 obchodního zákoníku v nezbytném rozsahu zákonem č.40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ občanský zákoník“). Smlouva o stažení Díla = smlouva, na jejímž základě poskytuje prodávající zákazníku úplatně službu stažení rozmnoženiny Díla (tj. možnost si Dílo stáhnout) . Smlouva je uzavírána s použitím komunikačních prostředků na dálku a ve smyslu § 51 občanského zákoníku s tím, že rozsah a podmínky užití Díla jsou uvedeny u jednotlivých Děl, v těchto obchodních podmínkách a v zákaznických obchodních podmínkách.

Stahování (stažení) Díla = úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny Díla v elektronické podobě zákazníkem na jeho vyžádání, pro jeho osobní potřebu , nikoliv za účelem získání hospodářského nebo obchodního prospěchu z rozmnoženiny Díla umístěné na Webové stránce prodávajícím (nebo z jeho podnětu zprostředkovatelem) za účelem poskytnutí zákazníkům. Poskytnutí ukázky Díla = bezplatné poskytnutí rozmnoženiny části Díla v elektronické podobě v délce nejvýše 30 sekund prodávajícím (nebo z jeho podnětu zprostředkovatelem) na Webové stránce zákazníku či jiné třetí osobě ke zhotovení dočasné rozmnoženiny Díla on-line pomocí sítě internet na její vyžádání. Registrace = uvedení identifikačních a dalších údajů týkajících se prodávajícího a Děl nabízených prodávajícím na Webové stránce podle pokynů zprostředkovatele, provedení registrační platby (je-li zprostředkovatelem vyžadována) a u prodávajícího –fyzické osoby rovněž udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

3. ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO

3.1. Prodávající může užívat Službu na základě registrace. Registrace je účinná okamžikem, kdy je jako řádná potvrzena zprostředkovatelem.

3.2. Prodávající je povinen při registraci uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje požadované zprostředkovatelem a v případě změny je bez odkladu aktualizovat. Zprostředkovatel je oprávněn, nikoliv však povinen správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených prodávajícím ověřovat.

3.3. Přístup k účtu prodávajícího může být zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž je prodávající povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost.

3.4. Prodávající není oprávněn umožnit využívání svého účtu třetími osobami.

3.5. Zprostředkovatel může kdykoliv účet prodávajícího zrušit, a to zejména má-li důvodné podezření o porušení smluvní či zákonné povinnosti prodávajícím nebo z důvodu pozastavení či ukončení poskytování Služby.

4. NABÍDKA DĚL NA WEBOVÉ STRÁNCE

4.1. Prodávající je po řádné registraci oprávněn umístit na Webové stránce, v souladu s pokyny zprostředkovatele, Díla, která nabízí zákazníkům.

4.2. Díla mohou být prodávajícím umístěna na Webové stránce v počtu, způsobem a po dobu, která byla dohodnuta se zprostředkovatelem v rámci registrace. Minimální doba umístění Díla na Webové stránce je 3 měsíce.

4.3. Veškeré úkony týkající se umístění a odstranění Díla a všech s Dílem souvisejících informací na Webovou stránku resp. z Webové stránky provádí na svoji odpovědnost prodávající podle případných pokynů zprostředkovatele.

4.4. Prodávající nese plnou odpovědnost za obsah a umístění Děl na Webové stránce a za všechny další dispozice s Díly ve spojení s Webovou stránkou. Umístěním Díla na Webové stránce prodávající zejména prohlašuje a odpovídá za to, že :

4.4.1 je plně oprávněn tak učinit, zejména že je nositelem všech autorských a s nimi souvisejících práv týkajících se Díla nejméně v rozsahu potřebném pro umístění Díla (včetně poskytnutí ukázky) na Webové stránce a k umožnění jeho stažení a užití zákazníky v souladu s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami, které prodávající u každého z Děl uvedl;

4.4.2 nejsou porušena žádná osobnostní práva, práva ke jménu a obchodnímu označení, práva k ochranné známce či jiná práva průmyslového vlastnictví, ani jakákoliv jiná práva třetích stran;

4.4.3 jsou dodrženy všechny obecně závazné právní předpisy týkající se nabídky zboží a služeb, zejména právní předpisy týkající se reklamy a ochrany spotřebitele.

4.5. Ukáže-li se kterékoliv z prohlášení prodávajícího (nebo jejich část) Uvedených v tomto článku 4 jako nepravdivé, neúplné či nepřesné, zavazuje se prodávající nahradit zprostředkovateli bez odkladu po doručení písemné výzvy zprostředkovatele tím vzniklou nebo s tím související škodu, jakož i přímo vyrovnat oprávněné nároky třetích stran, vyplývající z porušení jejich práv.

4.6. Prodávající ke každému z Děl, která nabízí na Webové stránce :

4.6.1. uvede jeho název, autory, výkonné umělce, výrobce zvukového záznamu a příp. další osoby, jejichž uvedení požaduje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ( dále jen „autorský zákon“) , příp. další obecně závazné právní předpisy, v souladu se zvyklostmi hudebního průmyslu;

4.6.2. uvede cenu služby stažení včetně DPH;

4.6.3. uvede své kontaktní údaje v rozsahu: obchodní jméno/název/firma (je-li) nebo jméno a příjmení, sídlo či místo podnikání (je-li) nebo trvalé bydliště, IČ (je-li přiděleno), zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci včetně spisové značky (je-li zapsán), poštovní adresa, telefon, e-mail;

4.6.4. připojí ukázku Díla v rozsahu 30 sekund;

4.6.5. k ukázce připojí recenzi Díla v rozsahu od 400 do 800 znaků s mezerami; ukázka bez recenze není možná.

4.7. Nabídka zákazníkům na uzavření Smlouvy o stažení Díla ohledně každého z Děl je platná po dobu, kdy je Dílo zobrazováno na Webové stránce.

5. UZAVŘENÍ SMLUV

5.1. Prodávající uzavírá se zprostředkovatelem Smlouvu o poskytnutí Služby a se zákazníkem Smlouvu o stažení Díla.

5.2. Smlouva o poskytnutí Služby mezi prodávajícím a zprostředkovatelem je je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícímu prostřednictvím internetu doručeno potvrzení zprostředkovatele o tom, že registrace je řádná.

5.3. Smlouva o stažení Díla je mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy je provozovatelem platebního systému, jehož prostřednictvím zákazník za možnost stažení Díla v souladu se zákaznickými obchodními podmínkami platí, potvrzena platba zákazníka. Po potvrzení platby je zákazníku zpřístupněno Dílo, tímto okamžikem je zákazníku prodávajícím poskytnuta služba stažení Díla a zákazníkem převzato veškeré plnění ze Smlouvy o stažení Díla. Platbu zákazníka přijímá zprostředkovatel jménem a na účet prodávajícího.

5.4. Prodávající je povinen uzavřít Smlouvu o stažení Díla s výjimkou jejího uzavření s zákazníkem, který porušil tyto nebo zákaznické obchodní podmínky, předchozí Smlouvu o stažení Díla, neoprávněně užil Dílo nebo s zákazníkem, u nějž jsou pro odmítnutí uzavření smlouvy dány jiné vážné důvody.

5.5. Změny a doplňky Smlouvy o poskytnutí Služby a Smlouvy o stažení Díla vyžadují písemnou formu.

6. POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

6.1. Předpokladem pro využívání Služby je splnění všech technických podmínek na straně prodávajícího (čl. 7).

6.2. Díla jsou nabízena v datovém formátu MP3, datový tok 192kbps a vyšší. Toto ustanovení se nevztahuje na Nehudební díla (čl.2.).

6.4. Uzavřením Smlouvy o poskytnutí stažení Díla souhlasí prodávající se zpřístupněním Díla zákazníku (stažení Díla) a s tím, aby si zákazník zhotovil další rozmnoženiny Díla pro osobní potřebu. Prodávající souhlasí s náhradním stažením Díla v případě technické vady nastalé při prvním stažení.

6.5. Za plnění ze Smlouvy o stažení Díla odpovídá zákazníku prodávající. Práva z vad uplatňuje zákazník u zprostředkovatele, který reklamaci případně bez zbytečného odkladu postoupí k vyřízení prodávajícímu. Prodávající se zavazuje vyřizovat reklamace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a do 30 dnů ode dne, kdy byla zprostředkovateli reklamace doručena.

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

7.1. K využívání Služby prodávajícím je nezbytné softwarové vybavení, umožňující umístění na Webovou stránku ve formátech uvedených v čl.6.2. těchto podmínek, a následné stažení a přehrávaní těchto Děl zákazníkem v uvedených formátech.

7.2. K využívání Služby prodávajícím je nezbytné hardwarové vybavení, umožňující umístění, stažení a přehrávání Děl ve formátech uvedených v čl.6.2. těchto podmínek. K využívání Služby prodávajícím je dále nezbytné připojení k internetu, přičemž vlastnosti připojení k internetu na straně prodávajícího ovlivňují dobu umísťování Díla a s ním souvisejících informací, jakož i další dispozice s díly a informacemi na Webové stránce. Prodávající též bere na vědomí, že k využívání Služby může být zapotřebí provést další nastavení počítače dle pokynů na Webové stránce nebo přímo od zprostředkovatele.

7.3. Pro využívání Služby musí mít prodávající ve svém webovém prohlížeči povolenu funkci ukládaní souborů cookies. Prodávající souhlasí s ukládáním souborů cookies na svůj počítač zprostředkovatelem.

8. PODMÍNKY UŽITÍ DÍLA

8.1. Prodávající umožní zákazníku kromě stažení Díla také ke zhotovení další(ch) rozmnoženin(y) Díla pro jeho osobní potřebu, nikoliv za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

8.2. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že kromě oprávnění k užití rozmnoženin Díla poskytnutého dle čl. 8.1 není zákazník oprávněn Dílo užít v širším rozsahu nebo jiným způsobem - ve smyslu ustanovení § 12 autorského zákona a není oprávněn měnit datový formát, ve kterém je mu Dílo poskytnuto, s výjimkou oprávněného zhotovení rozmnoženiny Díla na CD Audio; dále, že zákazník není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, a že obcházení technických prostředků ochrany práv může být důvodem k odepření přístupu zákazníku k dílu a k ostatním s Dílem souvisejícím plněním ze strany zprostředkovatele.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY, VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ

9.1. Prodávající platí zprostředkovateli provizi z každé poskytnuté služby stažení Díla, registrační poplatek (je-li zprostředkovatelem požadován) a případně také poplatek za Související službu anebo reklamu, pokud se na nich se zprostředkovatelem dohodl. Výše registračního poplatku, provize, poplatku za Související službu a poplatku za reklamu je uvedena v ceníku zprostředkovatele na Webové stránce. Zprostředkovatel je oprávněn ceník kdykoliv měnit či doplňovat. Změna (doplnění) je účinná dnem uveřejnění na Webové stránce. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění ceníku nejsou změnou dotčena. Prodávající je z důvodu změny ceníku oprávněn písemně vypovědět Smlouvu o poskytnutí Služby, a to do 1 měsíce ode dne účinnosti změny.

9.2. Pokud je zprostředkovatelem vyžadován registrační poplatek, je splatný v průběhu registrace a představuje jednu z podmínek řádné registrace. Fakturu zprostředkovatel prodávajícímu vystaví a odešle bez zbytečného odkladu po úhradě registračního poplatku.

9.3. Provize z poskytnutých služeb stažení Díla je splatná zpětně za každé kalendářní čtvrtletí. Do 15 dnů po uplynutí tohoto období zašle zprostředkovatel prodávajícímu prostřednictvím emailu přehled služeb stažení poskytnutých v tomto období, vyúčtování provize a fakturu znějící na provizi, která je splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení prodávajícímu. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění je uskutečněno vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy o poskytnutí Služby. Kromě vyúčtování zprostředkovatele má prodávající poté, co mu zprostředkovatel potvrdí registraci, na Webové stránce on-line přístup k údajům o poskytnutých službách stažení Díla a tedy k informacím potřebným pro plnění jeho daňových povinností. Prodávající bere na vědomí, že cena uhrazená zákazníkem za stažení Díla je ve smyslu obecně závazných daňových předpisů jeho vlastním výnosem (příjmem).

9.4. Poplatek za Související službu je splatný a zdanitelné plnění ve vztahu k Související službě je uskutečněno ve stejných lhůtách a stejným způsobem, jako provize a zdanitelné plnění dle čl. 9.3. těchto podmínek.

9.5. Faktury a další daňové doklady bude zprostředkovatel odesílat elektronickou poštou na e-mail prodávajícího ve formátu PDF.

10. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

10.1. Prodávající je oprávněn umístit na Webovou stránku jen údaje a další obsah uvedený v čl. 4.6. těchto obchodních podmínek a dále fotografii hudebního alba, příp. autorů či výkonných umělců či jiné Nehudební Dílo sloužící k propagaci Díla. Jiný obsah je prodávající oprávněn umístit na Webovou stránku jen s předchozím písemným souhlasem zprostředkovatele.

10.2. Zprostředkovatel je oprávněn kdykoliv odstranit z Webové stránky obsah umístěný prodávajícím, je-li dle uvážení zprostředkovatele v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo společností obecně přijímanými normami chování (etikou) nebo má-li zprostředkovatel za to, že daný obsah ohrožuje či porušuje právo třetí osoby. Odstranění obsahu z Webové stránky včetně uvedení důvodu oznámí zprostředkovatel bez zbytečného odkladu prodávajícímu prostřednictvím internetu.

10.3. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu zprostředkovatele oprávněn : k užití textů, fotografií, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským a s ním souvisejícím právem; jmen příjmení, podobizen a dalších osobnostních prvků; ochranných známek, obchodních názvů, značek a dalších předmětů chráněných právem duševního vlastnictví, nacházejících se na Webové stránce, nejedná-li se o obsah, které umístil na Webovou stránku se souhlasem zprostředkovatele sám prodávající.

10.4. Prodávající bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Prodávající se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným zákazníkem zprostředkovatel.

10.5. Prodávající není oprávněn při využívání Webové stránky (serveru) zprostředkovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Webové stránky či serveru užívaného zprostředkovatelem. Webovou stránku a účet prodávajícího je možné využívat jen za účelem čerpání Služby, ve sjednaném rozsahu a tak, aby nebyla ohrožována práva ostatních prodávajících a zákazníků.

10.6. Porušení kterékoliv z povinností prodávajícího uvedených v tomto článku 10 může být důvodem k odepření přístupu ke Službě ze strany zprostředkovatele a k dalšímu právnímu postupu vůči prodávajícímu.

10.7. Na Webové stránce mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky (servery). Zprostředkovatel neodpovídá za obsah těchto jiných webových stránek (serverů), ani za následky vstupu prodávajícího na tyto jiné stránky (servery).

10.8. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za vady nebo jiné překážky vzniklé na celosvětové síti www a nenese žádnou odpovědnost za vady nebo jiné překážky vzniklé v průběhu vkládání a odstraňování obsahu či jiného nakládání s obsahem na Webové stránce prodávajícím, způsobené připojením prodávajícího k celosvětové síti www.

10.9. Po předchozí písemné dohodě se zprostředkovatelem a v souladu s jeho pokyny je prodávající oprávněn umístit na Webové stránce u Díla, které nabízí, vlastní reklamu s Dílem související. Tato reklama může být zprostředkovatelem zpoplatněna. Cena bude v tom případě uvedena v ceníku zprostředkovatele na Webové stránce. V ostatním se na reklamu a odpovědnost za její obsah a formu vztahují ustanovení čl. 4.3 až 4.5. těchto podmínek.

10.10. Prodávající souhlasí s tím, že kdekoliv na Webové stránce, tedy i v souvislosti Dílem, Nehudebním dílem či informacemi o prodávajícím, může být způsobem a po dobu dle rozhodnutí zprostředkovatele umístěna jakákoliv reklama či jiná podobná prezentace zprostředkovatele nebo třetích osob.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Prodávající bere na vědomí, že zprostředkovatel nenese odpovědnost za vady Služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky či účtu prodávajícího nebo v důsledku užití Webové stránky či účtu prodávajícího prodávajícím nebo třetími osobami v rozporu s jejich určením.

11.2. Prodávající dále bere na vědomí, že zprostředkovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě prodávajícího, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení prodávajícího, za stav programového vybavení prodávajícího a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení prodávajícího.

11.3. Prodávající bere na vědomí, že Webová stránka, účet prodávajícího, účet zákazníka, Služba, jakož i jednotlivá Díla zobrazovaná na Webové stránce nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zprostředkovatele, popř. třetích osob či na technický vývoj v oblasti elektronických komunikací. Případné výpadky v dostupnosti uvedených služeb a hodnot nemají vliv na výši ani splatnost plateb prodávajícího dle těchto obchodních podmínek vůči zprostředkovateli.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

12.1. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že zákazník je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy o stažení Díla odstoupit, a to do okamžiku, než bylo započato s plněním (čl. 5.3.).

12.2. Prodávající dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že odstoupení od Smlouvy o stažení Díla uplatní zákazník u zprostředkovatele, který je bez zbytečného odkladu doručí prodávajícímu.

12.3. Prodávající rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že zprostředkovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby a prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy o stažení Díla, pokud zákazník neuhradil cenu za stažení Díla ani do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo Dílo zpřístupněno. Pro účely odstoupení od smlouvy se úhradou ceny za službu stažení Díla rozumí splnění závazku zákazníka k zaplacení ceny za tuto službu provozovateli platebního systému v souladu se zákaznickými obchodními podmínkami.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

13.1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů ( „zákon o ochraně osobních údajů“ ) prodávající-fyzická osoba (zde v tomto článku 13 dále jen „prodávající“) provedením registrace souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, poskytnutých zprostředkovateli v rámci registrace. Prodávající poskytne osobní údaje v rozsahu podle pokynů zprostředkovatele na Webové stránce, přičemž zpravidla půjde o jméno, příjmení, adresu elektronické pošty, adresu bydliště, číslo bankovního účtu a číslo mobilního telefonu (dále společně jen jako „ osobní údaje“).

13.2. Prodávající souhlasí se zpracováváním osobních údajů zprostředkovatelem, a to pro účely: Vedení účtu prodávajícího; identifikace prodávajícího jako osoby oprávněné ze Smlouvy o stažení Díla nebo Smlouvy poskytnutí Služby; zaúčtování, prověření a identifikace platby za poskytnutí Služby nebo Související služby; zasílání informací a obchodních sdělení zprostředkovatele a pro účely plnění smluvních povinností zprostředkovatele vůči zákazníkům. 13.3. Prodávající je povinen své osobní údaje uvádět správně, úplně a pravdivě a v případě změny je aktualizovat.

13.4. Zpracováváním osobních údajů prodávajícího může zprostředkovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje prodávajícího mohou být předány prodávajícím či jiným osobám spolupracujícím se zprostředkovatelem při poskytování Služby pouze za účelem jejich zpracování.

13.5. Osobní údaje mohou být zpracovávány všemi způsoby potřebnými pro poskytování Služby (např. v elektronické podobě automatizovaným způsobem či v tištěné podobě mechanicky) a to po dobu účinnosti Smlouvy o poskytnutí Služby a dále po dobu nezbytnou k plnění daňových, archivačních a dalších povinností zprostředkovatele, stanovených obecně závaznými právními předpisy.

13.6. Prodávající poskytuje osobní údaje dobrovolně. Souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu zprostředkovatele.

13.7. Prodávající má právo přístupu k osobním údajům a na jejich opravu. Má-li prodávající za to, že zprostředkovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo se zákonem, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo požádat zprostředkovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby zprostředkovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; nebude-li této žádosti vyhověno, může se prodávající obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13.8. Provedením registrace prodávající souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a dalších informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zprostředkovatele anebo prodávajících na elektronickou adresu prodávajícího. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na prodávající – právnické osoby.

14. ROZHODNÉ PRÁVO

14.1. Právní vztahy související s užitím Webové stránky a právní vztahy založené Smlouvou se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

14.2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o poskytnutí Služby a ze Smlouvy o stažení Díla nebo v souvislosti s těmito smlouvami budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ( zde dále jen „neplatné ustanovení“) , nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností či nevykonatelností jednoho ustanovení není dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 20.8.2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UŽIVATELE SLUŽBY CLICKMUSIC

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti FULL MOON AGENCY s.r.o., se sídlem Praha 2, Mánesova 1645/87 , IČ: 247 12 213, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168070 (dále jen „zprostředkovatel“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající při poskytování služby ClickMusic prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.clickmusic.cz (dále jen „Webová stránka“), při využívání Webové stránky a další související právní vztahy.

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na nabízení a poskytování služby ClickMusic (případně souvisejících služeb – čl.2.) zprostředkovatelem fyzickým osobám, které přitom nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „uživatel“). Zprostředkovatel může po zvláštní písemné dohodě a za zvlášť písemně dohodnutých podmínek poskytnout službu ClickMusic i jiným osobám; právní vztahy smluvních stran se pak, nebude-li sjednáno jinak, přiměřeně řídí obchodními podmínkami s vyloučením čl. 5.4.- věty třetí, čl. 8.4 a čl.11.

1.3. Čerpat službu ClickMusic, tzn. uzavírat příslušné smlouvy (čl. 4.1.) jako uživatel, může pouze fyzická osoba starší 16 let, nacházející se v době uzavření smlouvy na území České republiky.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou součástí každé smlouvy, související se službou ClickMusic, uzavřené mezi uživatelem a zprostředkovatelem a mezi uživatelem a prodávajícím (čl. 2). Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Součástí těchto obchodních podmínek jsou obchodní podmínky Provozovatele platebního systému.

1.7. Zprostředkovatel je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv měnit či doplňovat. Změna (doplnění) je účinná dnem uveřejnění na Webové stránce. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

2. VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující významy : Služba = služba ClickMusic, spočívající ve zpřístupnění hudebního nebo jiného Díla uživateli pro jeho osobní potřebu, nikoliv za účelem dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu, a ve zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu o poskytnutí služby stažení rozmnoženiny Díla uživateli pro jeho osobní potřebu s nositeli autorských a s nimi souvisejících práv k takovému dílu.

Související služba = další služba, kterou může zprostředkovatel dle svého uvážení uživatelům poskytovat a která souvisí se službou ClickMusic, například archivace Děl stažených uživatelem; dohodnou-li se smluvní strany na poskytnutí Související služby, řídí se jejich práva a povinnosti při poskytování Související služby obchodními podmínkami.

Dílo = zvukový záznam hudebního, hudebně-dramatického, slovesného nebo jiného zvukem vyjádřeného díla, jehož rozmnoženina byla zprostředkovatelem umístěna na Webovou stránku za účelem poskytnutí uživatelům. Dílem se rozumí také soubor více děl, která nejsou poskytována samostatně – např. hudební album. Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se dílem také jiný předmět chráněný autorským a s ním souvisejícím právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož rozmnoženina byla zprostředkovatelem umístěna na Webovou stránku za účelem poskytnutí uživatelům; tyto jiné předměty chráněné autorským právem dále samostatně jen jako „ Nehudební díla“. Prodávající = nositel autorských a s nimi souvisejících práv k dílu, uvedený u Díla na Webové stránce.

Smlouva = společné označení pro smlouvu o poskytnutí Služby (čl. 4.6.) a smlouvu o stažení Díla ( čl. 4.7.).

Stahování (stažení) Díla = úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny Díla v elektronické podobě uživatelem na jeho vyžádání, pro jeho osobní potřebu, nikoliv za účelem získání hospodářského nebo obchodního prospěchu, z rozmnoženiny Díla umístěné na Webové stránce zprostředkovatelem za účelem poskytnutí uživatelům.

Poskytnutí ukázky Díla = bezplatné poskytnutí rozmnoženiny části Díla v elektronické podobě v délce cca 30 sekund zprostředkovatelem na Webové stránce uživateli či jiné třetí osobě ke zhotovení dočasné rozmnoženiny Díla on-line pomocí sítě internet na její/jeho vyžádání.

Nákup = úkony uživatele a zprostředkovatele směřující k poskytnutí Díla uživateli za úplatu prostřednictvím stažení Díla z Webové stránky. Provedení platby = zaevidování platby uživatele za Službu v elektronickém platebním systému Provozovatele platebního systému v souladu s obchodními podmínkami tohoto provozovatele ( platnými v den zaevidování platby ). Provozovatel platebního systému = společnost GOPAY s.r.o., IČ 260 46 768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030, nebo jiná osoba uvedená na Webové stránce. Registrace = uvedení identifikačních údajů uživatele uživatelem na Webové stránce podle pokynů zprostředkovatele.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Uživatel může čerpat Službu na základě registrace. Uživatel může provést jednorázovou nebo rozšířenou registraci. Zprostředkovatel může podmínit poskytnutí Služby nebo Související služby provedením rozšířené registrace.

3.2. Uživatel je povinen při registraci uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje požadované zprostředkovatelem, a u rozšířené registrace je v případě změny aktualizovat. Zprostředkovatel není povinen správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených uživatelem ověřovat.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu může být zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž je uživatel povinen zachovávat mlčenlivost.

3.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami. 3.5. Zprostředkovatel může uživateli kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména má-li důvodné podezření o porušení smluvní či zákonné povinnosti uživatelem nebo z důvodu pozastavení či ukončení poskytování Služby.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Uživatel uzavírá se zprostředkovatelem smlouvu o poskytnutí Služby a s prodávajícím smlouvu o stažení Díla.

4.2. Na Webové stránce je uveden seznam Děl, nabízených uživateli, a u každého z Děl také cena včetně DPH a identifikační a kontaktní údaje prodávajícího. Nabídka na uzavření Smlouvy ohledně každého z Děl je platná po dobu, kdy je Dílo zobrazováno na Webové stránce.

4.3. Dílo je možné stáhnout jednou. V případě technické vady při stahování Díla je však po předchozí dohodě se zprostředkovatelem možné náhradní stažení Díla.

4.4. Pro Nákup zvolí uživatel po registraci ve svém uživatelském rozhraní Dílo (Díla), o které má zájem (vloží do „košíku“), a odešle je zprostředkovateli kliknutím na tlačítko „zaplatit“ (dále jen „objednávka“). Před odesláním objednávky je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které v objednávce uvedl, a přitom zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Zprostředkovatel není povinen kontrolovat, zda jsou údaje uvedené uživatelem v objednávce správné. Odesláním objednávky uživatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami užití Díla (Děl) (čl. 4.2., 4.3.), které je (jsou) předmětem objednávky, s obchodními podmínkami Provozovatele platebního systému, s osobou prodávajícího a že se nachází na území České republiky. Veškerá komunikace zprostředkovatele, uživatele a Provozovatele platebního systému v procesu Nákupu ( zejména dle čl. 4.5. až 4.7. ) probíhá prostřednictvím internetu.

4.5. Zprostředkovatel potvrdí uživateli doručení objednávky včetně výše ceny za poskytnutí služby stažení Díla, její splatnosti a uvede informace o způsobu platby. Za účelem Provedení platby je uživatel následně přesměrován na platební bránu Provozovatele platebního systému, kde podle tam uvedených pokynů zaplatí cenu za poskytnutí služby stažení Díla. Po zaplacení ceny je uživatel přesměrován zpět na Webovou stránku, kde je mu po Provedení platby zpřístupněno Dílo. Okamžikem zpřístupnění Díla je uživateli zprostředkovatelem poskytnuta Služba, prodávajícím poskytnuta služba stažení Díla a uživatelem převzato veškeré plnění ze Smlouvy.

4.6. Smlouva o poskytnutí Služby mezi uživatelem a zprostředkovatelem je bezplatná a je uzavřena okamžikem, kdy je uživateli potvrzeno doručení objednávky ( čl. 4.5.). Tato smlouva se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „občanský zákoník“) o smlouvě příkazní s tím, že zprostředkovatel si může ustanovit zástupce.

4.7. Smlouva o stažení Díla je úplatná a je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel platebního systému potvrdí Provedení platby. Smlouva o stažení Díla je uzavírána ve smyslu § 51 občanského zákoníku s tím, že rozsah a podmínky užití Díla jsou uvedeny u jednotlivých Děl a v obchodních podmínkách.

4.8. Zprostředkovatel ani prodávající nejsou povinni uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které porušily obchodní podmínky, předchozí Smlouvu nebo neoprávněně užily Dílo.

4.9. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí uživatel sám.

4.10. Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu.

5. POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

5.1. Předpokladem pro využívání Služby je splnění všech technických podmínek na straně uživatele (čl. 6).

5.2. Díla jsou nabízena v datovém formátu MP3, datový tok 192kbps a vyšší. Toto ustanovení se nevztahuje na Nehudební díla (čl.2.).

5.3. Uživatel si může Dílo stáhnout jednou ; opakovaně pouze po dohodě se zprostředkovatelem v případě technické vady při stahování (čl. 4.3.).

5.4. Reklamační řád. Za plnění ze smlouvy o poskytnutí Služby odpovídá zprostředkovatel, za plnění ze smlouvy o stažení Díla odpovídá prodávající. Za Provedení platby odpovídá Provozovatel platebního systému příp. jeho smluvní partneři (poskytovatelé dalších platebních metod) v souladu s jejich obchodními podmínkami. Práva smluvních stran při výskytu vad plnění se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku. Práva z vad uplatňuje uživatel písemně dopisem nebo e-mailem bez odkladu (nejpozději do 15 dnů) u zprostředkovatele, který reklamaci případně postoupí k vyřízení prodávajícímu nebo Provozovateli platebního systému. Reklamaci z důvodu, že Provedení platby neproběhlo vůbec nebo proběhlo vadně, může uživatel uplatnit také přímo u Provozovatele platebního systému v souladu s jeho obchodními podmínkami. Zprostředkovatelem a prodávajícím bude reklamace vyřízena do 30 dnů ode dne doručení oznámení zprostředkovateli, provozovatelem platebního systému ve lhůtě dle jeho obchodních podmínek.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

6.1. K využívání Služby uživatelem je nezbytné softwarové vybavení, umožňující stažení a přehrávání Děl ve formátech uvedených v čl.5.2. těchto podmínek.

6.2. K využívání Služby uživatelem je nezbytné hardwarové vybavení, umožňující stažení a přehrávání Děl ve formátech uvedených v čl.5.2. těchto podmínek. K využívání Služby uživatelem je dále nezbytné připojení k internetu, přičemž vlastnosti připojení k internetu na straně uživatele ovlivňují dobu stahování Díla. Uživatel též bere na vědomí, že k využívání Služby může být zapotřebí provést další nastavení počítače dle pokynů na Webové stránce nebo přímo od zprostředkovatele.

6.3. Pro využívání Služby musí mít uživatel ve svém webovém prohlížeči povolenu funkci ukládaní souborů cookies. Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na svůj počítač zprostředkovatelem.

7. PODMÍNKY UŽITÍ DÍLA

7.1. Zprostředkovatel je oprávněn zpřístupňovat Díla na základě smluvních vztahů s prodávajícími. Prodávající jsou oprávněni poskytovat službu stažení Díla z titulu svého autorství nebo na základě smluvních vztahů s nositeli autorských a s nimi souvisejících práv.

7.2. Uživatel je oprávněn kromě stažení Díla také ke zhotovení další(ch) rozmnoženin(y) Díla pro svou osobní potřebu, nikoliv za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Právní podmínky Služby se u jednotlivých Děl mohou lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých prodávajícími.

7.3. Kromě užití dle čl. 7.2 není uživatel oprávněn Dílo užít v širším rozsahu nebo jiným způsobem - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ( dále jen „autorský zákon“). Uživatel tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn Dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

7.4. Uživatel není oprávněn měnit datový formát, ve kterém je mu Dílo poskytnuto, s výjimkou oprávněného zhotovení rozmnoženiny Díla na CD Audio.

7.5. Uživatel dále bere na vědomí, že není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv a že obcházení technických prostředků ochrany práv je zásahem do autorského práva dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY, VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ

8.1. Cena za poskytnutí služby stažení je uvedena u každého Díla, a to v českých korunách, a může být uživatelem uhrazena jedním ze způsobů uvedených v pokynech zprostředkovatele k platbě ( čl. 4.5.).

8.2. Provedení platby zajišťuje Provozovatel platebního systému v souladu s jeho obchodními podmínkami, příp. s obchodními podmínkami poskytovatelů dalších platebních metod (platební karty, mPeníze, SuperCASH, ePlatby apod.), s nimiž Provozovatel platebního systému spolupracuje. Uživatel je povinen seznámit se před zaplacením ceny za poskytnutí služby stažení Díla s obchodními podmínkami Provozovatele platebního systému, příp. s obchodními podmínkami poskytovatelů dalších platebních metod, s nimiž Provozovatel platebního systému spolupracuje, a zavazuje se jimi řídit.

8.3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadáním pokynu k platbě ceny za poskytnutí služby stažení Díla uzavírá dohodu ve smyslu § 534 občanského zákoníku s Provozovatelem platebního systému, na jejímž základě se Provozovatel platebního systému zavazuje uhradit cenu za poskytnutí služby stažení Díla zprostředkovateli. Uživatel pak uhradí cenu za poskytnutí služby stažení Díla Provozovateli platebního systému dle obchodních podmínek Provozovatele platebního systému.

8.4. Požádá-li o to uživatel písemně, zajistí mu zprostředkovatel vystavení daňového dokladu o platbě ceny za poskytnutí služby stažení Díla od prodávajícího.

9. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

9.1. Na Webové stránce zprostředkovatel poskytuje ukázky Díla. Obcházení technických prostředků ochrany práv jednotlivých Děl je dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona zásahem do autorského práva.

9.2. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu zprostředkovatele oprávněn : K užití textů, fotografií, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským a s ním souvisejícím právem; jmen příjmení, podobizen a dalších osobnostních prvků; ochranných známek, obchodních názvů, značek a dalších předmětů chráněných právem duševního vlastnictví, nacházejících se na Webové stránce.

9.3. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem zprostředkovatel.

9.4. Uživatel není oprávněn při využívání Webové stránky (serveru) zprostředkovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Webové stránky či serveru užívaného zprostředkovatelem. Webovou stránku a uživatelský účet je možné využívat jen za účelem čerpání Služby, ve sjednaném rozsahu a tak, aby nebyla ohrožována práva ostatních uživatelů.

9.5. Na Webové stránce mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky (servery). Zprostředkovatel neodpovídá obsah těchto jiných webových stránek (serverů), ani za následky vstupu uživatele na tyto jiné stránky (servery).

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Zprostředkovateli není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

10.2. Uživatel bere na vědomí, že zprostředkovatel nenese odpovědnost za vady Služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky či uživatelského účtu nebo v důsledku užití Webové stránky či uživatelského účtu uživatelem nebo třetími osobami v rozporu s jejich určením.

10.3. Uživatel dále bere na vědomí, že zprostředkovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele.

10.4. Uživatel bere na vědomí, že Webová stránka, uživatelský účet, Služba, jakož i jednotlivá Díla zobrazovaná na Webové stránce nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zprostředkovatele, popř. třetích osob, na technický vývoj v oblasti elektronických komunikací či s ohledem na úkony prodávajících ohledně jednotlivých Děl.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1. Uživatel je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytnutí Služby odstoupit, a to do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany zprostředkovatele, tj. do okamžiku zpřístupnění Díla (čl. 4.5. ).

11.2. Odstoupení od Smlouvy uplatní uživatel u zprostředkovatele, který je v případě, že jde o odstoupení od smlouvy o stažení Díla, bez zbytečného odkladu doručí prodávajícímu.

11.3. Zprostředkovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí Služby a prodávající od smlouvy o stažení Díla vyjde-li najevo, že uživatel neuhradil cenu za poskytnutí služby stažení Díla ani do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo Dílo zpřístupněno. Pro účely odstoupení od smlouvy se úhradou ceny za poskytnutí služby stažení Díla rozumí splnění závazku uživatele k zaplacení této ceny Provozovateli platebního systému v souladu s jeho obchodními podmínkami.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

12.1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů ( „zákon o ochraně osobních údajů“ ) uživatel provedením registrace souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, poskytnutých zprostředkovateli v rámci registrace, a provedením platby za poskytnutí služby stažení Díla souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů poskytnutých v rámci provádění této platby. Uživatel poskytne osobní údaje v rozsahu podle pokynů zprostředkovatele na Webové stránce, přičemž zpravidla půjde o jméno, příjmení, adresu elektronické pošty, adresu bydliště, číslo bankovního účtu a číslo mobilního telefonu (dále společně jen jako „ osobní údaje“).

12.2. Uživatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů zprostředkovatelem, a to pro účely : Vedení uživatelského účtu; identifikace uživatele jako osoby oprávněné ze Smlouvy; zaúčtování, prověření a identifikace platby za poskytnutí služby stažení Díla; zasílání informací a obchodních sdělení zprostředkovatele a prodávajících a pro účely plnění smluvních povinností zprostředkovatele vůči prodávajícím.

12.3. Uživatel je povinen své osobní údaje uvádět správně, úplně a pravdivě, a u rozšířené registrace je v případě změny aktualizovat.

12.4. Zpracováváním osobních údajů uživatele může zprostředkovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje uživatele mohou být předány prodávajícím či jiným osobám spolupracujícím se zprostředkovatelem při poskytování Služby.

12.5. Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 5 let ode dne jejich poskytnutí a dále podobu nezbytnou k plnění daňových, archivačních a dalších povinností zprostředkovatele, stanovených obecně závaznými právními předpisy, všemi způsoby potřebnými pro poskytování Služby (např. v elektronické podobě automatizovaným způsobem či v tištěné podobě mechanicky).

12.6. Uživatel poskytuje osobní údaje dobrovolně. Souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu zprostředkovatele.

12.7. Uživatel má právo přístupu k osobním údajům a na jejich opravu. Má-li uživatel za to, že zprostředkovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo se zákonem, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo požádat zprostředkovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby zprostředkovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; nebude-li této žádosti vyhověno, může se uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.8. Provedením registrace uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a dalších informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zprostředkovatele anebo prodávajících na elektronickou adresu uživatele.

13. ROZHODNÉ PRÁVO

Právní vztahy související s užitím Webové stránky a právní vztahy založené Smlouvou se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ( dále jen „neplatné ustanovení“) , nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností či nevykonatelností jednoho ustanovení není dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení.

14.2. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zprostředkovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

14.3. Kontaktní údaje zprostředkovatele: FULL MOON AGENCY s.r.o., se sídlem Praha 2, Mánesova 1645/87 , IČ: 247 12 213, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168070, adresa elektronické pošty : kontakt@clickmusic.cz, telefon (GSM): + 420 725 076 940.

V Praze dne20.8. 2012